ALGEMENE VOORWAARDEN KOOP OP AFSTAND CONSUMENTEN

Artikel 1: definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
a. PREMIO-leverancier: de natuurlijke of rechtspersoon die handelt onder de franchise overeenkomst van Premio Banden en Autoservice, en die producten en/of diensten aan consumenten aanbiedt;
b. consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en die een overeenkomst op afstand met de PREMIO-leverancier aangaat;
c. overeenkomst op afstand: iedere overeenkomst tussen de PREMIO-leverancier en de consument die wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand, zoals internet, webshop, bestelbon, faxaanbieding of telemarketing waarbij de consument voor het sluiten van de overeenkomst geen direct contact met de PREMIO-leverancier heeft;
d. overeenkomst buiten de verkoopruimte: iedere overeenkomst tussen de PREMIO-leverancier en de consument die wordt gesloten op een andere plaats dan de verkoopruimte van de PREMIO-leverancier, zoals op beurzen en evenementen.
e. bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument de koop op afstand kan herroepen die begint op de dag waarop de gekochte zaak door de consument is ontvangen of de dienst is overeengekomen.
f. herroeping: de mogelijkheid van de consument om van de overeenkomst op afstand of van de overeenkomst buiten de verkoopruimte af te zien.

 

Artikel 2: identiteit van de PREMIO-leverancier

KVK nummer BTW nummer Vestiging Adres Telefoon E-mail
27256213 NL811742301B01 Premio Banden en Autoservice Den Haag Castorstraat 4, 2516AM, Den Haag +31 70 335 0036 info@premio-denhaag.nl
16043678 NL807931111B01 Premio Banden en Autoservice Cuijk Ewinkel 12, 5431 ND, Cuijk +31 485 317 516 info@premio-cuijk.nl
858209433 NL858209433B01 Premio Banden en Autoservice De Groot Rembrandtstraat 6, 3262HR, Oud-Beijerland +31 6 223 59 706 info@premio-peterdegroot.nl
11020285 NL820907716B01 Premio Banden en Autoservice Jägers Pascalweg 8, 4104 BG, Culemborg +31 345 513 738 info@premio-jagers.nl
14030772 NL811478543B01 Premio Banden en Autoservice Jamrozik Wethouder Sangersstraat 47B, 6191 NA, Beek +31 46 437 6828 info@premio-jamrozik.nl
57958866 NL852810271B01 Premio Banden en Autoservice Jos Dekkers Nies van der Schansstraat 14, 5161CE, Sprang Capelle +31 416 282 128 info@premio-josdekkers.nl
30207870 NL176353124B01 Premio Banden en Autoservice Mario Verkade Kwikstaartlaan 14, 3704GS, Zeist +31 30 695 7258 info@premio-marioverkade.nl
59371358 NL135802556B01 Premio Banden en Autoservice Peter de Groot Donkervoortlaan 2, 3261 NE, Oud-Beijerland +31 186 620 028 info@premio-peterdegroot.nl
24227318 NL005669108B01 Premio Banden en Autoservice Roban Bredaseweg 223, 4705 RN, Roosendaal +31 165 565 656 info@premio-roban.nl
50940414 NL823004594B01 Premio Banden en Autoservice Taks van Gils Rederijweg 39, 4906 CX, Oosterhout +31 162 457 795 info@premio-tvg.nl
64671585 NL855771999B01 Premio Banden en Autoservice Tilburg Geminiweg 39, 5015 BP, Tilburg +31 13 535 3000 info@premio-tilburg.nl
8207261 NL821307964B01 Premio Banden en Autoservice Van Essen – Apeldoorn Laan van de Dierenriem 44, 7324AA, Apeldoorn +31 55 7200 880 apeldoorn@premio-vanessen.nl
58988343 NL853268526B01 Premio Banden en Autoservice Van Essen – Zwolle Ceintuurbaan 8, 8024 AA, Zwolle +31 38 453 1717 zwolle@premio-vanessen.nl
14076595 NL811737007B01 Premio Banden en Autoservice Van Son Haefland 16, 6441 PA, Brunssum +31 45 525 3741 info@premio-vanson.nl

 

Artikel 3: toepasselijkheid

a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de PREMIO-leverancier en op elke op afstand tot stand gekomen overeenkomst tussen de PREMIO-leverancier en de consument.
b. Voor het sluiten van de overeenkomst op afstand of van de overeenkomst buiten de verkoopruimte, worden deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien mogelijk geschiedt dat door afbeelding van de tekst van deze algemene voorwaarden op de website van de PREMIO-leverancier met de verplichting voor de consument tot akkoordverklaring met de algemene voorwaarden.
c. De PREMIO-leverancier kan de algemene voorwaarden ook langs elektronische weg aan de consument beschikbaar stellen, mits dat geschiedt voor het sluiten van de overeenkomst tussen de PREMIO-leverancier en de consument.

Artikel 4: aanbod

a. Het aanbod van producten of diensten bij de overeenkomst op afstand of de overeenkomst buiten de verkoopruimte wordt gedaan met vermelding van relevante informatie, zoals de duur van het aanbod, de voorwaarden waaronder het aanbod wordt gedaan, alsmede zodanige informatie dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en plichten zijn die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden, met name de totale prijs van de dienst of het product inclusief belastingen, eventuele kosten van aflevering, de wijze van betaling, eventuele kosten van communicatie met de PREMIO-leverancier, de wijze van tot stand komen van de overeenkomst, de levering, de uitvoering, de wijze waarop de PREMIO-leverancier met klachten omgaat en het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht.
b. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De omschrijving is zodanig dat de consument het aanbod goed kan beoordelen. Door de PREMIO-leverancier gebruikte afbeeldingen zijn waarheidsgetrouwe weergaven van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de PREMIO-leverancier niet.
c. Gedurende de termijn waarvoor het aanbod wordt gedaan worden de prijzen niet verhoogd, tenzij sprake is van verandering van BTW tarieven of indien variabele prijzen gelden vanwege mogelijke schommelingen in financiële markten.

Artikel 5: overeenkomst

a. De overeenkomst komt, met inachtneming van het bepaalde in artikel 4, tot stand op het moment waarop de consument het aanbod aanvaardt en voldoet aan de daarbij gestelde voorwaarden.
b. De PREMIO-leverancier bevestigt bij de overeenkomst op afstand onverwijld per e-mail de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod door de consument. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de PREMIO-leverancier is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden. Bevestiging van de overeenkomst buiten de verkoopruimte vindt schriftelijk of per e-mail plaats.
c. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de PREMIO-leverancier passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de overdracht van data. Indien de consument elektronisch kan betalen neemt de PREMIO-leverancier zoveel mogelijk passende veiligheidsmaatregelen in acht.
d. De PREMIO-leverancier kan een bestelling weigeren, of daaraan bijzondere voorwaarden verbinden, indien uit onderzoek blijkt dat gegronde redenen bestaan te vrezen dat de consument zijn betalingsverplichtingen niet kan nakomen.

Artikel 6: duurovereenkomst

a. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen, mits de opzegging schriftelijk geschied met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.
b. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal twee jaren. Indien daarbij is overeengekomen dat na de bepaalde tijd de overeenkomst geacht wordt te zijn voortgezet voor onbepaalde tijd, dan kan die verlengde overeenkomst te allen tijde met inachtneming van een opzegtermijn van één maand schriftelijk worden opgezegd.

Artikel 7: herroeping

a. Bij aankoop van producten en/ of diensten heeft de consument het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende een periode van veertien dagen te rekenen vanaf de dag van ontvangst van het product door of namens de consument of te rekenen vanaf het aangaan van de overeenkomst indien het een dienst betreft. Herroeping dient te geschieden met invulling en retourzending van het modelformulier dat de PREMIO-leverancier bij het sluiten van de overeenkomst aan de consument heeft verstrekt.
b. De consument heeft het recht van herroeping uitsluitend indien de betreffende producten compleet, onbeschadigd en ongebruikt zijn en in originele verpakking teruggezonden kunnen worden.
c. De consument heeft het recht op herroeping niet indien het product speciaal voor de consument is gemaakt, indien de PREMIO-leverancier reeds met de uitvoering van de dienst een begin heeft gemaakt, indien de prijs van de zaken gebonden is aan fluctuaties op de financiële markt waarop de PREMIO-leverancier geen invloed heeft of indien de zaken van duidelijk persoonlijke aard zijn.
d. Indien de consument van zijn recht op herroeping gebruik maakt dan zal hij het product met toebehoren en in originele staat en verpakking aan de PREMIO-leverancier terugzenden conform redelijke instructies van de PREMIO-leverancier.
e. Indien de consument gebruik maakt van het recht tot herroeping, dan komen alleen de kosten van terugzending voor rekening van de consument. De PREMIO-leverancier geeft bij het aanbod de kosten van terugzending indicatief op.
f. Indien de consument een bedrag heeft betaald, dan zal bij herroeping de PREMIO-leverancier dit bedrag, vermeerderd met de aan de consument in rekening gebrachte kosten van communicatie en verzending, binnen 14 dagen, aan de consument terugbetalen, tenzij de consument het product niet aantoonbaar heeft teruggezonden.

 

Artikel 8: conformiteit

a. De PREMIO-leverancier staat ervoor in dat het geleverde product of verrichte dienst beantwoord aan de overeenkomst en aan de specificaties van het aanbod. De PREMIO-leverancier staat ervoor in dat het product die eigenschappen bezit, die gelet op alle omstandigheden, waaronder de hoogte van de prijs, voor een normaal gebruik nodig zijn, alsmede voor bijzonder gebruik voor zover dat is overeengekomen.
b. De PREMIO-leverancier staat niet in voor de deugdelijkheid van het product indien de consument door de PREMIO-leverancier of fabrikant gegeven aanwijzingen of voorschriften niet of niet behoorlijk naleeft.
c. Een door de PREMIO-leverancier, importeur of fabrikant als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de PREMIO-leverancier kan doen gelden op grond van de wet.

Artikel 9: levering

a. Door de PREMIO-leverancier opgegeven levertermijnen zijn altijd indicatief, een opgegeven levertijd vormt geen fatale termijn in de zin van artikel 6:83 sub a BW, mits deze termijn niet langer is dan 30 dagen vanaf het sluiten van de overeenkomst. Indien de levering vertraging oploopt of slechts ten dele kan worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument daarvan uiterlijk binnen 30 dagen bericht. De consument kan in dat geval de overeenkomst kosteloos ontbinden.
b. Na ontbinding zal de PREMIO-leverancier het bedrag dat de consument heeft betaald, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen, terugbetalen.
c. Indien de levering van een gekocht product onmogelijk blijkt, dan zal de PREMIO-leverancier zich inspannen een vervangend product te leveren. Uiterlijk bij de bezorging zal de consument duidelijk en begrijpelijk worden gemeld dat sprake is van een vervangend product. De consument heeft ook bij een vervangend product het recht op herroeping.

Artikel 10: betaling

a. Tenzij anders is overeengekomen geschiedt betaling uiterlijk bij de levering van de producten en/of diensten. De PREMIO-leverancier kan de consument verplichten tot een vooruitbetaling van maximaal 50% van de bedongen prijs.
b. De PREMIO-leverancier kan de consument diverse betalingsmogelijkheden aanbieden, waaronder iDeal en creditcard in een beveiligde omgeving en de mogelijkheid van eenmalige machtiging. Bankgegevens van de consument zullen door de PREMIO-leverancier niet worden opgeslagen. De consument is er zich van bewust dat betaling via internet risico’s kan meebrengen. Betalingen via internet zijn voor eigen risico van de consument. De PREMIO-leverancier is op generlei wijze aansprakelijk voor de wijze waarop de consument betalingen uitvoert.
c. Ingeval van wanbetaling van de consument heeft de PREMIO-leverancier het recht om aan de consument vanaf het moment van verzuim wettelijke rente in rekening te brengen. Voorts kan de PREMIO-leverancier incassokosten aanzeggen, welke kosten minimaal € 40-,- en maximaal € 6.775,- kunnen bedragen. De aanzegging geschiedt met opgave van de berekende incassokosten volgens het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, met inachtneming van een termijn van 14 dagen.

Artikel 11: eigendomsvoorbehoud

a. Alle door de PREMIO-leverancier geleverde producten blijven eigendom van de PREMIO-leverancier totdat de consument al hetgeen hij op grond van de overeenkomst is verschuldigd volledig heeft betaald.
b. Zolang de eigendom van de afgeleverde producten niet op de consument is overgegaan, mag deze de producten niet verpanden of andere zekerheidsrecht op deze zaken vestigen.

Artikel 12: klachten en klachtenregeling

a. De consument moet zo spoedig mogelijk na levering van producten of van uitvoering van diensten, doch uiterlijk binnen 7 werkdagen, onderzoeken of de PREMIO-leverancier de overeenkomst deugdelijk is nagekomen.
b. Klachten voortvloeiend uit voormeld onderzoek over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven binnen 14 dagen na ontdekking bij de PREMIO-leverancier schriftelijk worden ingediend. De levering geldt als deugdelijk indien niet tijdig wordt geklaagd.
c. Bij een tijdig ingediende klacht stelt de consument de PREMIO-leverancier in de gelegenheid onderzoek te (laten) doen naar de gegrondheid van de klacht. Bij een terechte klacht verleent de consument aan de PREMIO-leverancier een redelijke termijn voor herstel of vervanging van de verrichte dienst of het geleverde product.
d. Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat vatbaar is voor bemiddeling door de ombudsman van Vereniging VACO (hierna te noemen ‘Vaco-ombudsman’) te Leiden, Postbus 33, 2300 AA Leiden, telefoon 071-5686970, www.vaco.nl. De Vaco-ombudsman zal in het geschil bemiddelen en trachten via hoor en wederhoor, alsmede zo nodig met inschakeling van deskundigen, het geschil in der minne oplossen volgens het VACO bemiddelingsreglement van de Vaco-ombudsman.
e. Een geschil wordt door de Vaco-ombudsman slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de PREMIO-leverancier heeft voorgelegd en vervolgens uiterlijk binnen drie maanden na het ontstaan van het geschil bij de Vaco-ombudsman heeft voorgelegd.
f. De consument kan een klacht ook aanmelden via het ODR platform
(http://ec.europa.eu/consumers/odr/) van de Europese Commissie, welk platform door de EU is opgezet voor alle consumenten binnen Europa.

Artikel 13: aansprakelijkheid

a. Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid is de PREMIO-leverancier, haar personeel of derden waarvan zij zich bedient, niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens de uitvoering van werkzaamheden.
b. De aansprakelijkheid van de PREMIO-leverancier is voorts beperkt tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering, voor zover de aansprakelijkheid is gedekt. Vindt geen uitkering door de verzekering plaats of biedt de verzekering geen dekking, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot de waarde van de betreffende zaak of dienst.

Artikel 14: privacy

a. Door het aangaan van een overeenkomst via de webshop van de PREMIO-leverancier verstrekt de consument persoonsgegevens aan de PREMIO-leverancier, waaronder naam, adres, telefoon en e-mailadres. De persoonsgegevens zijn opgenomen in het klantenbestand van de PREMIO-leverancier. De PREMIO-leverancier kan deze gegevens gebruiken voor het ongevraagd benaderen van de consument met bijvoorbeeld aanbiedingen, tenzij de consument uitdrukkelijk aangeeft geen prijs te stellen op informatie van de PREMIO-leverancier.
b. De Premio-leverancier verwerkt persoonsgegevens (betekent alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon) op een wijze die overeenkomt met de wetten van de landen waar wij zaken mee doen. Dit omvat in de Europese Unie, vanaf 25 mei 2018, de Algemene verordening gegevensbescherming (de “AVG”).
c. Raadpleeg ons Privacy beleid voor meer informatie over ons gebruik van persoonsgegevens.

Artikel 15: toepasselijk recht

a. Op de overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing.
b. Tenzij dwingende bepalingen dat in de weg staan wordt als bevoegde rechter aangewezen de rechter in het arrondissement waar de PREMIO-leverancier is gevestigd.

Artikel 16: slotbepaling

a. De PREMIO-leverancier is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen.
b. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd. Bij wijziging in de algemene voorwaarden gedurende de looptijd van een aanbod prevaleert de voor de consument meest gunstige bepaling.